Plan rozwoju polskich wojsk lądowych w latach 2005-2010

W 2004 roku zaakceptowano “Plan rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010”, którego jednym z elementów był “Plan rozwoju wojsk lądowych w latach 2005-2010”.

“Plan rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010” zakładał rozwój polskich sił zbrojnych w kierunku zwiększenia zdolności operacyjnych, w tym dostępności jednostek wydzielanych do wykonywania zadań poza terytorium kraju, a także poprawę ich zdolności do przemieszczania się do oddalonych rejonów operacji i samodzielnego wykonywania zadań.

W wojskach lądowych cele wynikające z tego planu zostały określone w “Planie rozwoju wojsk lądowych w latach 2005-2010” i miały zostać zrealizowane m.in. poprzez zwiększenie potencjału bojowego pododdziałów (wprowadzenie kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, samochodów HMMWV, pocisków przeciwpancernych Spike-LR, modernizacja śmigłowców W-3 Sokół) i zmiany strukturalno-organizacyjne (zwiększenie liczby oddziałów i pododdziałów typu średniego, wyposażonych w Rosomaki oraz typu lekkiego wyposażonych w HMMWV).

Planowany stan sprzętu wojskowego w latach 2005-2010 przedstawia tabela.

Copyright © Redakcja Militarium